Waarom zo ingewikkeld doen?

In onze postmoderne cultuur heeft in de jaren ’60 de subjectiviteit zijn intrede gedaan. Vanuit dat perspectief gaat persoonlijke ontwikkeling alleen over hoe jij je voelt en over jouw perceptie. In plaats van een mentaal ego hebben we dan een gevoeld-ego. Dat is waardevol, maar onvoldoende om leiding over je leven te verwerven.

Is ‘meten is weten’ het enige wat telt?

Anderen blijven vasthouden aan de mens als resultante van objectief meetbare zaken. De neurologie heeft daar veel aan bijgedragen. Ook dat waardevol, maar onvoldoende als dat niets gaat betekenen voor onze intuïtie en innerlijk kennen van onszelf ten behoeve van onszelf, de ander en de context waar we een bijdrage aan willen leveren.
Het lijkt dus geen overbodige luxe om te bezien hoe het een en ander zich tot elkaar verhoudt en hoe we onszelf daar in kunnen plaatsen.
Zie ook Blog ‘Ken Wilber’ en ‘Het Integrale tijdperk’

Het Integrale denken is Pos-Post-Modern

In de loop van de menselijke evolutie is het menselijke bewustzijn door verschillende niveaus gegaan. Van Prémodern, naar Traditioneel, naar Modern. Vervolgens zijn we naar de Postmoderne deconstructie van waarden, normen en rollen gegaan. Op dit moment gaan we naar Post-Postmodern of Integraal en zoeken we naar een Reconstructie met behulp van dat wat in alle voorgaande fases waardevol was.

1. Het Integrale denken gaat uit van niveau’s van bewustzijn

In de evolutie van de mensheid ontwikkelden zich in de afgelopen 200.000 jaar verschillende niveau’s van bewustzijn, waarbij het volgende niveau nieuwe mogelijkheden met zich meebracht. Zo is het moderne bewustzijn ‘verder’ dan het premoderne bewustzijn. Dat wil niet zeggen dat het moderne bewustzijn voor alle omstandigheden beter is dan het premoderne denken. In een stam of in een jeugdgang in een grote stad is het moderne denken vrij waardeloos. Maar als het gaat om wetenschap en universele rechten van de mens is het moderne denken verder ontwikkeld dan het premoderne denken.

2. Een bewustzijnsniveau is niet alleen in de geest, maar is ook in de wereld

Als een niveau van bewustzijn eenmaal in voldoende mensen aanwezig is, drukt het zich uit in de wereld. Het wordt van een innerlijke ervaring een wereld in tijd en ruimte. Het moderne denken, bijvoorbeeld, correspondeert met de moderne wereld. Er is in de evolutionaire ontvouwing een continue correlatie tussen uiterlijke en innerlijke wereld. Zo creëert het postmoderne bewustzijnsniveau een postmoderne wereld. Dit hoeft de mens niet bewust te doen. Zo werkt het. Wat zou er gebeuren als we wel bewust aan dit evolutionaire proces deel gaan nemen? Met die vraag houdt het integrale denken zich ook bezig.

3. Het Integrale denken is Post-Metafysisch

In het integrale denken wordt het idee van ‘een gegeven waarheid’ of een ‘gegeven wereld’ tot een mythe verklaard. Integrale benadering verwerpt het metafysische gezichtspunt dat een bepaald bewustzijnsniveau ‘waarheden’ zou kunnen laten zien, die daar buiten in de wereld op ons liggen te wachten om ontdekt te worden. Noch het denken alleen (Metafysisch Idealisme), noch het waarnemen alleen (Materialisme) leidt tot valide en relevante kennis.

4. De Integrale fase van menselijke evolutie is spiritueel

Er is een samenhang tussen de perspectieven die we nemen en de realiteit die er opdoemt. Er is een correlatie tussen bewustzijn en de evolutionaire ontvouwing. Die was er al voordat wij mensen met een eigen bewustzijn op aarde verschenen.Wij zijn het eerste wezen dat zich van dit verband bewust kan worden. En wel aan zichzelf. Dat betekent het dat de volgende fase van evolutie spiritueel geladen is. Dat wil zeggen dat wij ontwaken in een bewustzijn van de evolutie van onszelf, de wereld en onze rol daarin. Wij worden wakker in onze bewuste rol in het proces van evolutie. Daarom kunnen we de uitdaging aan gaan van ‘bewuste evolutie’. En dit is geen luxeartikel, maar hoogst urgent als we de toestand op de aarde overzien.

5. Het Integrale denken Integreert zoveel mogelijk ‘waarheden’ van zoveel mogelijk tradities

In tegenstelling to veel benaderingen tot nu toe, probeert het Integrale denken de partiële waarde van elke benadering zoveel mogelijk te honoreren: Prémodern, Modern, Traditioneel, Modern en Postmodern. Elke perspectief is partieel relevant. Daarom is het belangrijk bewust met perspectieven om te gaan.

6. Intergraal denken gaat uit van Postmetafysich Methodologisch Pluralisme

Het Integrale Post-metafysische Pluralisme honoreert dat de werkelijkheid verschillende domeinen kent en dat ze ieder hun eigen valide kennisverwervings-methoden hebben. Daarmee wordt de vraag relevant wat een Integraal metakader kan zijn en wat dat kan betekenen voor een constructieve levenshouding.

7. Het Integrale kwadrant

Ken Wilber is lange tijd bezig geweest om het metakader te beschrijven. Het kwadrant is daar de uitdrukking van. Het kwadrant omvat alle dimensies van menselijk functioneren. Een Integrale kijk op het leven brengt elke dimensie van ons bestaan onder in één van de 4 kwadranten. Elk kwadrant heeft zijn eigen objecten en zijn eigen methode om er kennis over te vergaren.

8. Integraal Leiderschap

Er doen voort het leiderschap op Integraal niveau verschillende woorden de ronde waaronder ‘Evolutionair Leiderschap’, ‘Integrale Spiritualiteit’ en ‘Integraal Leiderschap’, ‘Geel Leiderschap’ en ‘Teal’ (Spiral Dynamics). Het gaat om de vraag hoe te komen tot een leiderschap dat vanuit bewustzijn dienend is aan de evolutionaire ontvouwing van onszelf de ander, de wereld en de aarde als geheel. Het combineert daartoe methodes op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, met methodes voor ‘ontwaken’ die voorheen ‘zuiver spiritueel’ heetten te zijn (meditatie en contemplatie), als wetenschappelijke inzichten. (Neurowetenschappen, evolutionaire psychologie en biologie etc.)

Plaatje Tr 19. Het Integraal Kwadrant

Het kwadrant is de samenvatting van het Post-metafysiche Methodologische Pluralisme
Het geeft de 4 domeinen van de werkelijkheid weer met de objecten die daar in zitten en de bijbehorende methodes tot kennisverwerving.

 

Links Boven:
Objecten:
Mijn eigen individuele subjectieve gevoelens en emoties, mijn staat van zijn in het moment, mijn ziel en het bewustzijn als subject.
Methode:
Meditatie, Contemplatie en Fenomenologisch waarnemen.

Rechts Boven:
Objecten:
Objectieve fysieke dingen zoals stenen en organismen, ons eigen fysieke lichaam en onze hersenen.
Methode:
Hypothese-toetsend onderzoek door meting in tijd en ruimte.

Links Onder:
Objecten
Onze Intersubjectieve gemeenschappelijk ervaarbare cultuur, onze relaties en onze culturele bagage en het onderlinge contact.
Methode:
Sociaal wetenschappelijk onderzoek waarbij intenties en uitspraken van de subjecten en hun samenhang onderzocht worden.

Rechts onder:
Objecten:
De Inter-objectieve relaties tussen de objecten in de objectieve ruimte; de systemen.
Methode:
Hypothesetoetsend onderzoek over de relaties tussen objecten door meting in tijd en ruimte.

Leave A Comment

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.